ANBI Diaconie


Gegevens van de Diaconie van de Evangelisch Lutherse Gemeente Hoorn behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland voor in het kader van de ANBI-transparantie. 

 

1. Algemene gegevens 

Naam ANBI:         Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Hoorn 

RSIN:                      824114383

Website adres:  www.elghoorn.jimdo.com 

E-mail:                 elg.hoorn@gmail.com 

Adres:           Ramen 4 

                 1621 EL Hoorn

Postadres:  Groef 22

                 1628 HL Hoorn

 

Doelstelling

 

De diaconie heeft als taak mensen in nood een hand toe te reiken. Als kerkelijk betrokken en in God gelovende mensen hebben we de opdracht om in deze wereld om te zien naar elkaar. Jezus Christus is daarbij ons voorbeeld in het handen en voeten geven aan Gods liefde voor mensen. We kunnen dit doen door ze te kleden, te voeden en bij te staan, en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de nood in de wereld. Ook met het bieden van financiële en emotionele ondersteuning kunnen we voorkomen dat mensen in de kou blijven staan.

Daarnaast wil de diaconie de hele gemeente activeren tot diaconaal denken en handelen.

 

  

 

Beleidsplan

 

Ongeacht of iemand tot onze kerk behoort, willen we meelopen met ieder die op ons pad komt en om hulp vraagt.

De Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Hoorn heeft geen winstoogmerk. De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn de geldelijke bijdragen van leden in de vorm van de vaste vrijwillige bijdrage; collecteopbrengsten en overige giften.

 

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen.

De diaconie dient ieder jaar haar ontwerpbegroting in, samen met een ontwerp collecterooster. Ook legt zij voor 1 maart haar ontwerp jaarrekening over het afgelopen kalenderjaar voor aan de kerkenraad. Na de jaarlijkse gemeentevergadering, waarin de stukken aan de gemeenteleden worden voorgelegd, wordt de jaarrekening en de begroting vastgesteld.

 

Het vermogen wordt besteed aan projecten en goede doelen, zoals Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese kerken. Daarnaast wordt noodhulp gegeven bij rampen, aan zendings- en ontwikkelingswerk en aan werelddiaconaat. Ook is er een potje bestemd voor individuele probleemsituaties in onze stad en in de directe omgeving.

 

  

 

Bestuurssamenstelling

 

De diaconie bestaat uit twee leden, waarvan één de rol van penningmeester vervult.

Het statuut (kerkorde) kunt u vinden op de website van de PKN.

 

 

 

Beloningsbeleid

 

Diakenen verrichten, net als de ouderlingen en alle andere vrijwilligers in de kerk, hun werk pro deo. Wel kunnen aantoonbaar gemaakte kosten worden vergoed.

 

  

 

Overzicht uitgeoefende activiteiten (2021)

 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Een samenvatting van de belangrijkste diaconale activiteiten wordt hieronder vermeld:

 

- ondersteunen van projecten en goede doelen, zoals Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese kerken, een diaconaal ontmoetings- en adviesorgaan voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

- speciale collecten voor noodhulp bij rampen, zendings- en ontwikkelingswerk en werelddiaconaat

- Organiseren van de adventsbroodmaaltijd

- jaarlijks uitje voor oudere gemeenteleden

- verzorgen van pastoraal bezoek aan de gemeente leden

 

In het kerkblad de "Driehoek" vindt u meer informatie over deze activiteiten.

 

 

 

Voorgenomen bestedingen

 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit. in het overzicht (zie hieronder) is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

 

 

Financiële verantwoording (boekjaar 2021)

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom werkelijk geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 


Winst en verliesrekening Diaconie ELG Hoorn


Opbrengsten en baten

Opbrengsten uit rente

 

Opbrengsten levend geld

 

Door te zenden giften en collecten

 

Totaal baten

Begroting 2022

0

 

1100

 

600

_______

1700

Rekening 2021

0

 

1520

 

684

_______

2203

Rekening 2020

1

 

840

 

209

_______

1049Uitgaven en kosten

 

Verplichting/bijdragen aan andere organen

 

Rentelasten/bankkosten

 

Diaconaal werk plaatselijk

 

Diaconaal werk regionaal/landelijk

 

Diaconaal werk wereldwijd

 

Afdrachten door te zenden collecten en giften

 

Totaal lasten

 

 

 

120

 

75

 

550

 

100

 

100

 

600

_______

1545

 

 

117

 

67

 

553

 

20

 

83

 

684

_______

1524

 

 

138

 

66

 

457

 

40

 

25

 

209

_______

934Resultaat

155

680

115