ANBI


Gegevens van de Evangelisch Lutherse Gemeente Hoorn behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland voor in het kader van de ANBI-transparantie. 

 

A. Algemene gegevens 

Naam ANBI        :  Evangelisch Lutherse Gemeente Hoorn 

RSIN                     : 809382209

Website adres :  www.elghoorn.jimdo.com 

E-mail                 : elg.hoorn@gmail.com 

Adres                  : Ramen 4 ,  1621 EL Hoorn

Postadres         : Hanebalk 72 ,  1628 MV Hoorn

De Evangelisch Lutherse Gemeente Hoorn is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

 

Wij zijn een open gemeente waar een ieder zich welkom kan voelen om in de Lutherse traditie

Onze diensten samen te vieren.

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. 

 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Evangelisch Lutherse Gemeente Hoorn.

 

 

 

B. Samenstelling bestuur.

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit minimaal drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

 

 

 

 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland 

 

 

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

 

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. 

Evt. kan een verwijzing/link worden toegevoegd naar andere pagina’s over activiteiten op de website van de gemeente. 

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

Baten en Lasten ELG Hoorn  
                       
 
 
 
    Begroting   Rekening   Rekening
    2022   2021   2020
             
Opbrengsten en Baten            
             
Opbrengsten onroerende zaken   2000   920   1820
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen   0   0   0
Opbrengsten levend geld   11000   12447   12138
Door te zenden collecten en giften   0   0   0
             
Totaal baten A   13000   13367   13958
             
             
Uitgaven en Kosten            
             
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen   5710   4660   -1887
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.   500   565   353
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat   6750   6732   4397
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten   150   291   147
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen   1816   1704   2261
Kosten beheer, administratie en archief   300   332   330
Rentelasten/bankkosten   175   165   155
             
             
Totaal lasten A   16021   5756   5756
             
             
Operationeel resultaat (A)   -2401   -1082   8202
             
             
Incidentele baten en lasten            
Incidentele baten   0   0   0
Incidentele lasten   0   0   0
Incidentele baten en lasten (B)   0   0   0
             
Resultaat verslagjaar (A+B)   -2401   -1082   8202
             
             
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen            
             
Onttrekkingen bestemmingsreserves   1000   1000   1000
Onttrekkingen bestemmingsfondsen   -   87    
Toevoegingen bestemmingsreserves   -500   -548   -8165
Toevoegingen bestemmingsfondsen   -   -    
             
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen   500   539   -7165
             
             
Resultaat naar Algemene reserve (D)   -1901   -543   1037